IEEE 802.11 - PCF

Funkcja PCF jest opcjonalną metodą dostępu w standardzie 802.11 (rys. 7.2). Może być stosowana tylko w sieci z infrastrukturą przewodową (rys. 7.1b). Została stworzona z myślą o usługach, w których istnieją ograniczenia co do czasu obsługi i/lub częstotliwości dostępu do kanału. Funkcja PCF umożliwia wybranym stacjom priorytetowy dostęp do medium bezprzewodowego, tzn. zapewnia wskazanym stacjom transmisję bez potrzeby rywalizacji o dostęp do kanału. Rolę koordynującego ten dostęp pełni tzw. koordynator punktowy PC (ang. Point Coordinator), zlokalizowany w punkcie dostępu AP. Wskazuje on, która stacja w obrębie danej BSS ma w danej chwili transmitować ramkę. W protokole PCF wskazana stacja ma prawo wysłać tylko jedną ramkę MPDU. W standardzie nie zdefiniowano algorytmu, według którego poszczególne stacje są wskazywane przez PC.

Funkcja PCF ma wyższy priorytet, niż funkcja DCF, ponieważ umożliwia rozpoczęcie transmisji po czasie PIFS, krótszym niż DIFS.

W przypadku realizacji protokołu PCF oś czasu jest dzielona na powtarzające się cyklicznie tzw. superramki (rys. 8.1). Superramka składa się z dwóch części: okresu bezkolizyjnego dostępu CFP (ang. Contention Free Period) oraz okresu rywalizacji CP (ang. Contention Period). W okresie CFP dostępem do medium transmisyjnego steruje funkcja PCF, natomiast w okresie CP – funkcja DCF. Maksymalny czas trwania okresu CFP jest określony przez parametr systemowy aCFPMaxDuration, natomiast częstotliwość pojawiania się tego okresu wyznacza parametr aCFPRate.Rys. 8.1. Superramka w systemie IEEE 802.11.


Podział czasu pomiędzy okresy CFP i CP jest dokonywany przez koordynator PC. Superramka jest inicjowana przez PC tak zwaną ramką odniesienia B (ang. Beacon frame). Ramki odniesienia są wysyłane w regularnych odstępach czasu. Zatem każda stacja wie, kiedy powinna pojawić się kolejna ramka odniesienia. Za pomocą ramki odniesienia odbywa się synchronizacja stacji działających w danym BSS z koordynatorem PC. W ramce tej PC wysyła również informacje związane z realizowanym protokołem dostępu, na przykład informuje wszystkie stacje w obrębie danej BSS o tym, jak długo będzie trwał okres CFP w rozpoczynającej się superramce. Czas trwania okresu bezkolizyjnej transmisji może zmieniać się znacznie w kolejnych superramkach. Obowiązuje przy tym reguła, że okres rywalizacji CP w każdej superramce musi trwać tak długo, aby można było przesłać w nim przynajmniej jedną jednostkę MSDU.