Lekcja 1.

Systemy z ruchem zintegrowanym

Badania prowadzone w ostatnich latach w wielu ośrodkach naukowych wskazują na potrzebę opracowania analitycznych metod modelowania zjawisk ruchowych zachodzących w szerokopasmowych sieciach z ruchem zintegrowanym B-ISDN (ang. Broadband Integrated Services Digital Network). W wyniku gwałtownego wzrostu przepustowości łączy transmisyjnych, wywołanych zwiększonym zapotrzebowaniem na pasmo, szczególnego znaczenia nabiera opracowanie efektywnych czasowo metod analizy i projektowania sieci szerokopasmowych.

Podstawowy problem przed którym stajemy - z punktu widzenia inżynierii ruchu - jest konieczności obsługi przez sieć różnych klas strumieni ruchu [COST92COST96]. Uogólniając, klasyfikację Ąródeł ruchu w sieci szerokopasmowej B-ISDN sprowadza się do rozróżnienia Ąródeł o stałej przepływności (ang. CBR – Constant Bit Rate) i o zmiennej przepływności (ang. VBR – Variable Bit Rate).

Źródła o stałej przepływności można całkowicie opisać poprzez podanie szybkości bitowych generowania danych, podczas gdy Ąródła o zmiennej szybkości wymagają w opisie większej liczby parametrów, uwzględniających charakter zmian prędkości bitowej, oscylującej pomiędzy wartością szczytową i minimalną.

W celu określenia obciążeń wnoszonych do sieci przez Ąródła VBR wprowadzono koncepcję tzw. pasma ekwiwalentnego (ang. Equivalent Bandwidth)  [COST92COST96], polegającą na przyporządkowaniu pewnych stałych prędkości bitowych poszczególnym strumieniom ruchu generowanego przez Ąródła VBR.

Przydział stałych prędkości bitowych (pasma ekwiwalentnego) Ąródłom ruchu VBR, obsługiwanym w sieciach szerokopasmowych, umożliwia określanie charakterystyk ruchowych tych systemów metodami wypracowanymi dla systemów sieci wąskopasmowych z komutacją kanałów [COST92, COST96]. W związku z tym, często do opisu systemów sieci B-ISDN wykorzystuje się tzw. modele multi-rate (ang. Multi-Rate Models) [COST92, COST96, Fitz91, Karl91, Mitr94, Reim94, Ritt94, Robe83] charakterystyczne dla systemów pracujących w wąskopasmowych sieciach z komutacją kanałów i integracją usług (np. w sieci ISDN (ang. Integrated Services Digital Network)). W szczególności, wykorzystuje się modele tzw. wiązki pełnodostępnej oraz wiązki z ograniczoną dostępnością. Aktualność modeli wiązek z ruchem zintegrowanym stanowi powód, dla którego stały się one tematem tego kursu.