Lekcja 4. Wiązka z ograniczoną dostępnością.

Wiązka z ograniczoną dostępnością i ruchem zintegrowanym
Rysunek 11: Wiązka z ograniczoną dostępnością


Wiązka z ograniczoną dostępnością jest systemem złożonym z k identycznych separowanych podgrup. Rozważmy wiązkę z ograniczoną dostępnością, opisaną następującymi parametrami (patrz rysunek 11):

  • k – liczba podgrup w wiązce,
  • f – pojemność podgrupy (liczba PJP podgrupy),
  • V – całkowita pojemność wiązki (V = k . f).

System obsługuje zgłoszenie tylko wtedy, gdy może ono być całkowicie obsłużone przez jedną z podgrup.

Rozkład zajętości systemu (prawdopodobieństwa stanów) w wiązce z ograniczoną dostępnością wyznacza się na podstawie uogólnionego wzoru Kaufmana-Robertsa (10), w którym warunkowe prawdopodobieństwo przejścia si(n) określa się metodą kombinatoryczną, przedstawioną w następnym rozdziale kursu.